Vend i lirë pune

KADC ka nisur zbatimin e projektit “Energjizimi i komunitetit nëpërmjet inovacionit, kreativitetit dhe përfshirjes së të rinjve”. Projekti ka për qëllim krijimin e kulturës së dialogut dhe komunikimit ndërmjet të rinjve dhe qeverisë lokale nëpërmjet të rritjes së pjesëmarrjes dhe forcimit të kulturës sportive në mesin e të rinjve.

Shpallje për vend pune

Koordinator/Asistent i Projektit

Paga: 600$ bruto

Kohëzgjatja: 11 muaj

 

Përgjegjësitë

 • Koordinon dhe organizon aktivitetet e grupeve të të rinjve në komunat e Pejës, Istogut dhe Klinës.
 • Bën organizimin e punëtorive, takimeve, debateve, ngjarjeve dhe aktiviteteve tjera që parashihen në projekt
 • Mban kontakte të vazhdueshme dhe kultivon marrëdhënie të qëndrueshme me palët relevante të interesit (organet komunale, drejtorët dhe mësimdhënësit) dhe i informon mbi ecurinë e aktiviteteve të projektit
 • Poston aktivitetet e KADC-së në faqen kadc-ks.org, mediet sociale, etj.
 • Zbaton udhëzimet e udhëheqësit të projektit dhe ndërmerr vetë-iniciativa kur është e nevojshme
 • Sigurohet ti menaxhoj dhe t’u përgjigjet shpejt e në mënyrë efektive kërkesave dhe thirrjeve të partnerëve
 • Kryen edhe detyra të tjera sipas nevojës

 

Kualifikimet e preferuara

 • Aftësi të mira komunikimi verbale dhe në të shkruar
 • Të jetë e/i aftë të punoj në mënyrë efektive në një mjedis ku prioritetet janë fluide dhe ndërrojnë shpesh
 • Të jetë në gjendje të punoj me orar fleksibil në rastet kur është e nevojshme për të akomoduar nevojat e projektit
 • Të ketë aftësi të punoj në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit
 • Të demonstroj aftësi për të arritur afatet
 • Të ketë përvojë në hartimin e planeve të komunikimit, strategjive dhe taktikave, përfshirë marrëdhëniet me mediet dhe publikun
 • Aftësi të mira ndër-personale dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të forta me palët e interesit, etj.
 • Qasje pozitive, i/e vetë-motivuar me aftësinë për të punuar edhe në mënyrë të pavarur
 • Aftësi të forta organizative, menaxhim të kohës, menaxhim të projekteve, zgjidhje të problemeve si dhe aftësi analitike
 • Fleksibilitetet, shkathtësi dhe gatishmëri për të prodhuar rezultate cilësore nën presion të kohës
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze

 

Dokumentet e nevojshme

 • Letër motivuese
 • Curriculum Vitae (CV)

Një numër i kufizuar kandidatëve të përzgjedhur do të ftohen në intervistë. Është shumë e dëshirueshme që kandidatët të jenë jo-duhanpirës.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në formë elektronike deri me 07 maj 2018 në këtë e-mail adresë: info@kadc-ks.org

Author:

Share This Post On