Manual për të kërkuar përgjegjësi nga industria e duhanit, për dëmet shëndetësore

“Manuali i përgjegjësisë civile” inkurajon zbatimin e përdorimit të Nenit 19 të FCTC-së për të mbajtur përgjegjëse Industrinë e duhanit, për dëme shëndetësore.

Vendimi i marrë nga palët në sesionin e shtatë të konferencës (COP7), është lëshuar dhe është i disponueshëm në faqen e Sekretariatit mbi Konventa: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/.

Veçanërisht, ne dëshironim të theksonim vendimin mbi Konventën Kornizë mbi Kontrollin e Duhanit të OBSH-së, nenin 19 mbi përgjegjësine e industrisë së duhanit, në dispozicion tek linku: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_11_EN.pdf.

Neni 19 i inkurajon palët që të marrin masa legjislative ose të përdorin ligjet ekzistuese për të mbajtur industrinë e duhanit ligjërisht përgjegjëse për dëmin që u është shkaktuar nga përdorimi i produkteve të tyre. Neni 19 është një nga nenet më pak të zbatuara të OBSH-së FCTC. Për të ndihmuar palët që të konsiderojnë veprimin në bazë të nenit 19, palët miratuan “Manualin e përgjegjësisë civile“, që ishte përgatitur nga grupi i ekspertëve që u mbajt mes COP6 dhe COP7. Manuali përfshin:

  • Tre skenarët në të cilët palët mund të dëshirojnë të përdorin mekanizmat e përgjegjësisë civile për të mbajtur përgjegjëse industrinë, duke përfshirë çështjet kryesore për të marrë parasysh dhe mundësitë e reformës:
    • Lehtësimi i qasjes në drejtësi për viktimat me sëmundje të shkaktuara nga duhani
    • Mbulimi i kostos për kujdes shëndetësor
    • Zbatimi i masave ekzistuese të kontrollit të duhanit apo ligjeve të përgjithshme relevante me duhan
  • Një indeks i reformave procedurale që mund të forcojë mekanizmat e detyrimit civil

Udhëzuesi është pjesë e raportit të një grupi ekspertës, që është i disponueshëm këtu: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_13_EN.pdf.

Ne shpresojmë se Sekretariati mbi Konventa do të bëjë lehtësisht të arritshme për palët “Manualin e përgjegjësisë civile”, dhe se palët do ta shfrytëzojnë për të forcuar mekanizmat të përgjegjësive civile.

Ju lutemi të ndjehen të lirë për të kontaktuar ekipin ligjor CTFK për pyetje në lidhje me nenin 19 ose me Manualin e përgjegjësisë civile.

Përkthyer nga KADC

Author:

Share This Post On