Mjetet për matjen e qëndrueshmërisë të kontrollit të duhanit

Mjetet për matjen e qëndrueshmërisë të kontrollit të duhanit

Një studim i ri në Kontrollin e Duhanit shqyrton dobinë e një mjeti i cili vlerëson dhe udhëzon për për të pasur qëndrueshmëri në implementimin e programeve kombëtare të kontrollit të duhanit. Hulumtuesit identifikuan 31 tregues të qëndrueshmërisë bazuar në raportet nga grupet e shoqërisë civile, zyrtarët e qeverisë dhe ekspertët e shëndetit të Unionit Ndërkombëtar kundër Tuberkulozit dhe Sëmundjeve të Mushkërive, nga viti 2007 deri në vitin 2015.

Rëndësia relative e treguesve “është përcaktuar nga fokus grupet dhe intervistat informative me 52 pjesëmarrës nga qeveria dhe shoqëria civile, nga shtatë vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme: Kinë, Çad, Indonezi, Meksikë, Shqipëri, Gjeorgji dhe Pakistan.

Treguesit më pas janë radhitur varësisht prej përgjigjeve të dhëna si “jo i rëndësishëm”, “i rëndësishëm”, apo “kritik” në mënyrë që të krijohej “Indeksin i Qëndrueshmërisë të Kontrollit të Duhanit”, i përbërë nga tregues të grumbulluara në shtatë grupe: politikat dhe strategjitë e kontrollit të duhanit; infrastruktura efektive e kontrollit të duhanit; ndërtimi i kapaciteteve; politikat dhe alokimet financiare; kundërvënja ndaj ndërhyrjeve të industrisë së duhanit; dëshmit kombëtare; dhe mekanizmat e vlerësimit.

Të gjeturat:

• Ekziston një konsensus se një mjet për të matur progresin e qëndrueshmërisë së kontrollit të duhanit duhanit është i rëndësishëm.
• Të gjithë nga 31 treguesit e qëndrueshmërisë u vlerësuan ose me “kritike”, ose si “të rëndësishme” nga shumica e pjesëmarrësve.
• Treguesit më të rëndësishëm të qëndrueshmërisë u identifikuan të jenë:
o Politikat financiare dhe alokimet për kontrollin e duhanit, duke përfshirë ndërtimin e kapaciteteve;
o Ligji për kontrollin e duhanit;
o Dedikimi i njësitit kombëtarë për kontrollin e duhanit dhe shoqërisë civile;
o Politikave kombëtare kundër industrisë së duhanit për më shumë përgjegjësi sociale nga korporat;
o Vetëdije e përgjithshme dhe morbiditetit i të dhënave kombëtare për duhan; dhe
o Mekanizmat e vlerësimit të politikave kombëtare.

Mesazhet kryesore:
• Qëndrueshmëria e kontrollit të duhanit duhet shikuar në shumë aspekte.
• Qëndrueshmëria e kontrollit të duhanit meriton vëmendjen nga personat e angazhuar në avokimin kundër duhanit.
• Indeksi i qëndrueshmërisë së kontrollit të duhanit është një mjet për qeverinë dhe shoqërinë civile për të përcaktuar nivelet aktuale të qëndrueshmërisë dhe për të identifikuar fushat prioritare për zhvillim.

Citimi i plotë: Jackson-Morris A, Latif E. Indeksi i qëndrueshmërisë së kontrollit të duhanit (ITCS): mjet për të matur qëndrueshmërinë e programeve nacionale për kontrollin e duhanit” Publikuar Online me: 20 April, 2016.
Linku për versionin anglisht: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2016/04/18/tobaccocontrol-2015-052799.abstract

Burime shtesë: Për një shpjegim të studimit dhe palnet për të ardhmen në versionin anglisht:Kontrolli i Duhanit është është një revistë ndërkombëtare dhe mbulon natyrën dhe pasojat e përdorimit të duhanit në mbarë botën. Revista është për profesionistët e shëndetit dhe të tjerët të përfshirë në kontrollin e duhanit si dhe është botim i British Medical Journal.

Nëse keni pyetje përreth studimit ju lutem shkruani në këtë email: globalresearch@tobaccofreekids.org

Author:

Share This Post On