Punëtoria në Istog

Punëtoria në Istog

Istog, 13, 14 shtator

U mbajt punëtoria dy ditore për përpilimin e Planit të Veprimit dhe Udhëzimit Administrativ për zbatimin e Ligjit të Kontrollit të Duhanit në Republikën e Kosovës.

Një atmosfere e punes me zell dhe perkushtim nga të gjithë pjesemarrësit: Policia e Kosoves, Ministria e Shëndetesisë, OBSH zyra në Kosovë, Inspektorati shëndetsorë, sanitar, punës dhe Qendra kosovare për zhvillim dhe avokim (KADC).

Author:

Share This Post On