Brazili me politikat e kontrollit të duhanit arrin efekte pozitive

Politikat e kontrollit të duhanit në Brazil, efektive në të gjithë sektorët e popullsisë

Brazili është një udhëheqës global në kontrollin e duhanit, duke miratuar një grup gjithëpërfshirës dhe efektiv të politikave publike të projektuara për të parandaluar dhe për të zvogëluar përdorimin e duhanit. Një studim i publikuar në 2015 për Kontrollin e Duhanit shqyrton se si zbatimi i disa politikave të kontrollit të duhanit në Brazil, si vendosja e paralajmërimeve shëndetësore në formë të grafikave mbi produktet e duhanit dhe kufizimet e reklamave ndaj produkteve të duhanit kanë ndikuar në sjelljen e duhanit dhe shëndetin në mesin e duhanpirësive. Burimet e të dhënave përfshijnë anketa globale mbi duhanpirjen nga të rriturit në vitet 2008 dhe 2013, sondazheve përfaqësuese kombëtare, të dizajnuara për të vlerësuar treguesit e përdorimit të duhanit. Anketat globale të 2008-ës përfshijnë 24.1 milion duhanpirës dhe 21.1 milion duhanpirës në 2013-ën (12.8 milion meshkuj, 8,3 milion femra). Analizat janë të përqendruara në të dhënat për të rriturit e moshës 18 vjeç e lart.

Të gjeturat kryesore: 

 • Normat e duhanit janë ulur nga viti 2008 deri në vitin 2013 për burrat dhe gratë, për zonat e banimit (rurale dhe urbane), për të gjitha grupmoshat (18 deri në 24 dhe 25 dhe më të vjetër), dhe të dy nivelet arsimore (deri në 7 vjet e 8 ose më shumë vjet të shkollimit ).
 • Një rënie më të madhe në normat e pirjes së duhanit në mes të 2008 dhe 2013 është parë në mesin e njerëzve me nivel të ulët arsimor kundrejt atyre me nivel të lartë arsimor:
  • Nga 30 % në 24.3 % për burrat me më pak se shtatë vjet shkollim
  • Nga 16.6 % në 14.9 % për meshkujt me tetë ose më shumë vjet shkollimi
 • Normat për ndërprerjen e duhanit nga viti 2008 deri në vitin 2013 për duhanpirësit meshkuj dhe femra, janë rritur:
  • Nga 50 % në 53 % për meshkujt
  • Nga 53.7 % në 56.2 % për femrat
 • Normat e ndërprerjes janë rritur në mesin e të rinjve dhe burrave më pak të arsimuar:
  • Nga 24.8 % në 32.6 % për meshkujt (të moshës 18 deri në 24 vjet) të cilët kishin tymosur ndonjëherë
  • Nga 48.6 % në 53.8 % për burrat me 7 ose më pak vite shkollimi

Mesazhet kryesore : 

 • Politikat e plotë e kontrollit të duhanit në Brazil ka rezultuar në rënien e normave të duhanpirjes.
 • Politikat e forta të kontrollit të duhanit në Brazil janë efektive edhe në sektorët e strukturën e ndryshme demografike të popullsisë.
 • Palët në Konventën Kornizë të OBSH-së për Kontrollin e Duhanit janë të detyruar për të miratuar dhe zbatuar politika:
  • vende publike 100% pa duhan, duke përfshirë vendet e punës dhe transportin publik pa përjashtim (neni 8);
  • Paralajmërime grafike shëndetësore të mëdha në paketim të duhanit, që ndryshojnë me rotacion (neni 11)
  • Një ndalim të plotë të reklamave të duhanit, promovimit dhe sponsorizimit të tij (neni 13); dhe
  • Ngritjen e taksave dhe çmimeve si politikë që redukton kërkesën për duhan (neni 6).

Citi i plotë i studimit: Szklo et al. Duhanpirësit në Brazil: kush janë ata? Kontrolli i Duhanit. Publikuar për herë të parë online me: 20 gusht 2015.

Abstrakti i studimit në anglisht: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/08/20/tobaccocontrol-2015-052324.abstract

Burimet Shtesë: 

Kontrolli i duhanit është një gazetë ndërkombëtare që mbulon natyrën dhe pasojat e përdorimit të duhanit në mbarë botën. Revista është për profesionistët e shëndetit dhe të tjerët në kontrollin e duhanit dhe është botim i British Medical Journal.

Nëse keni më shumë pyetje ju lutem kontaktoni: globalresearch@tobaccofreekids.org

Author:

Share This Post On