Draft Raporti – Lëndët e duhanit në Gjykatat e Kosovës

Draft Raport: Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në Gjykatat e Kosovës

KADC përmes këtij raporti identifikoi pikat kyqe të cilat ndikojnë në uljen e efikasitetit të zabitmit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, me theks të vecantë tek raporti i dy atoriteteve kryesore zbatuese të këtij ligji, inspektoratit dhe gjykatave të Repbulikës së Kosovës.

 

Author:

Share This Post On