Pirja e cigareve dhe hospitalizmi

Pirja e duhanit është një faktor i madh rreziku për paraqitjen e sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve te frymëmarrjes dhe një gamë të gjerë të rezultateve të tjera shëndetësore negative që rezultojnë me shtrimin në spital. Një studim i publikuar në BMJ vlerëson lidhjen midis pirjes së duhanit dhe shtrimit në spital. Ekspozimi ndaj cigareve shtë llogaritur në bazë të statusit të pirjes së duhanit (dmth, pirës aktuale i tij, ish duhan pirës, ose kurrë nuk kanë pirë duhan) dhe në bazë të viteve (sipas kohëzgjatjes, frekuencës dhe intensitetit të pirjes së duhanit). Studimi është bazuar në të dhënat nga anketa e të ushqyerit dhe të ato të faktorit të rrezikut për sëmundjet e patransmetueshme. Mostra përfshiu 2,836 të rritur prej moshës18 vjeçar e tutje.

Të gjeturat

 • Në Liban, 34.7% e të rriturve janë duhanpirës aktual, me norma më të larta tek meshkujt se tek femrat: 42.9% kundrejt 27.5%.
 • Duke u krahasuar me jo-duhanpirësit, ata që kanë hequr dorë nga duhanpirja dhe duhanpirësit aktual kanë pasur dukshëm më shumë gjasa të shtrohen në spital.
 • Hospitalizimi rritet ndjeshëm me rritjen e viteve për të cilat njerëzit kanë pirë duhan.

Mesazhet kryesore

 • Pirja e duhanit rrit rrezikun të hospitalizimit dhe të vdekjes nga sëmundjet e lidhura me pirjen e duhanit.
 • Heqja dorë nga pirja e duhanit përmirëson shëndetin dhe zvogëlon ngarkesën në sistemin e kujdesit shëndetësor.
 • Masat më efektive për reduktimin e pirjes së duhanit dhe duke ndihmuar duhanpirësit për të lënë atë janë:
  • ndalesa e plotë ndaj pirjes së duhanit në të gjitha vendet publike, vendet e punës dhe të transportit publik;
  • ndalesa gjithëpërfshirëse mbi reklamat e duhanit, promovimit dhe sponsorizimit të tij;
  • paralajmërimet grafike për rreziqet shëndetësore në të gjitha produktet e duhanit; dhe
  • politikat për akcizë dhe çmimin e duhanit që reduktojnë përballueshmërinë e produkteve të tij.

Citimi i plotë: Sibai AM, Iskandarani M, Darzi A, et al. Pirja e duhanit në vendet e lindjes së mesme dhe hospitalizimi: studim nacional shumë sektorial BMJ Open 2016; 6:e009881. doi:10.1136/ bmjopen-2015-009881.

Teksti i plotë verzioni Anglisht: http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e009881

Burimet shtesë:

BMJ (ish revista mjeksore britaneze) është një revistë ndërkombëtar mjekësore. Lidhur me Shoqata Mjekësore Britanike, ajo është një nga revistat më të vjetra të përgjithshme mjekësore në të gjithë botën.
Nëse keni pyetje në lidhje me studimin, ose se si mund të përdorni atë në përpjekjet tuaja për avokim, ju lutem kontaktoni globalresearch@tobaccofreekids.org

Author:

Share This Post On