Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

18 nëntor 2015

Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

KADC sot ka mbledhur 16 monitorues nga 7 komunat më të mëdha të Kosovës, për tu trajnuar për mënyrën se si do bëhet monitorimin i zbatueshmërisë së Ligjit për Kontrollin e Duhanit.

Monitorimi i zbatimit të Ligjit për Kontroll të duhanit ka për qëllim identifikimin e subjekteve afarsite që respektojnë dhe shkelin ligjin, në mënyrë që të dhënat e dala nga ky monitorim t’u shërbejnë në lehtësim të punës së Inspektoratit Sanitar edhe institucioneve zbatuese të këtij ligji.

Monitoruesit përgjat këtij trajnimi patën mundësi të njoftoheshin me detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga Ligji për Duhan si dhe Udhëzimi Administrativ “Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave zyrtare”.

 

20151118_104209_resized

Gjithashtu ky trajnim ju mundësoi të rinjëve të zgjerojnë rrejtin e tyre shoqërorë duke u inspiruar për të punuar aktivisht në realizimin e qëllimeve e kauzave të tyre përmes bashkëpunimit ndërshoqëror.

Author:

Share This Post On